ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ประวัติศาสตร์น่ารู้กับครูโสภิต

เข้าถึงได้จาก https://filmclubthailand.com/ (15/3/66)

ประวัติศาสตร์ ?

ประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในอดีต เพื่อช่วยให้ผู้ศึกษา
เกิดความเข้าใจในถึงพื้นฐานและวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์เป็นตัวเชื่อม
ระหว่างอดีตกับปัจจุบัน สังคมกับสังคม และวัฒนธรรมกับวัฒนธรรม
รวมทั้งตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของมนุษย์ในอดีต
ตลอดจนนำ ความรู้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของตนเอง
และของสังคมปัจจุบัน โดยวิชาประวัติศาสตร์มีปรัชญาที่เป็นแนวความคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ส่วนทฤษฎีประวัติศาสตร์เป็นความพยายามของนักประวัติศาสตร์
ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ของมนุษย์ ด้วยหลักฐาน
และเหตุผล การศึกษาความสำเร็จหรือข้อผิดพลาดของมนุษย์ เพื่อเป็นบทเรียน
และช่วยไขข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
(ArthurMarwick, 1974; Jules R. Benjamin, 1979; Robert V. Daniels, 1996; สิริวรรณ ศรีพหล, 2555)

ที่มา บทความวิจัยพิชาติ แก้วพวง เข้าถึงได้จาก https://so06.tci-thaijo.org (15/3/66)